Hurtownie materiałów budowlanych BUDINPOL

Wysokość komina – przepisy i wymogi

Głównym zadaniem komina jest odprowadzanie spalin, które powstały w wyniku procesu ogrzewania naszego domu. Głównym produktem spalania jest sadza, która rzadko usuwana, może doprowadzić do samozapalenia się komina, a nawet dachu. Dlatego przepisy prawa budowlanego regulują wysokość komina ponad dach, w zależności od rodzaju paliwa oraz od kąta nachylenia dachu.

dach i komin

Generalnie zaleca się montaż kominów w kalenicy, jednak nie zawsze jest to możliwe. Przy dachu płaskim o kącie nachylenia mniejszym niż 12 stopni oraz na dachu stromym o łatwozapalnym pokryciu, wymaga się, aby wysokość wylotu komina znalazła się 60 cm powyżej poziomu kalenicy.

Przy dachach stromych o kącie nachylenia powyżej 12 stopni komin powinien znajdować się 30 cm powyżej połaci oraz w odległości 1 m mierzonej w poziomie.

W gotowych projektach domów wysokość komina jak i jego usytuowanie jest zdefiniowane, jednak wszelkie zmiany lub przeróbki oraz modyfikacje pionu kominowego muszą być każdorazowo poparte obliczeniami statycznymi, które wykonuje uprawniony projektant-konstruktor. Na wysokość komina może wpływać kilka czynników:

 • wymiar zewnętrzny komina i jego przekrój,
 • punkt podparcia w połaci dachowej;
 • rodzaj zwieńczenia komina;
 • rodzaj kotła i rodzaj paliwa opałowego;
 • kąt nachylenia dachu;
 • rodzaj pokrycia dachowego,
 • otoczenie i potencjalne „przeszkody” np. w budownictwie szeregowym

Ponadto inne wysokości komina będą akceptowalne dla kominów obmurowanych cegłą 12 cm, a inne z lekką obudową np. blachą lub łupkiem, a jeszcze inne dla komina otynkowanego warstwą tynku np. 2 cm. Nie bez znaczenia jest również ilość oraz rodzaj przewodów kominowych. Najwyższe będą kominy spalinowe, niższe kominy spalinowe z wentylacją, a najniższe same kominy wentylacyjne.

Jeżeli pojedynczy komin spalinowy o przekroju 0,40 x 0,40 m omurowany cegłą 12 cm można wymurować do wysokości np. 3 m ponad poziom dachu, to już same kominy wentylacyjne tylko na wysokość ok 1,5 metra.

Dla kominów wiotkich można przeprowadzić zabiegi usztywniające poprzez:

 • usztywnienie za pomocą prętów zbrojeniowych w specjalnie do tego celu przygotowanych otworach w pustakach,
 • usztywnienie komina konstrukcją z kątowników stalowych lub
 • usztywnienie komina poprzez zazbrojenie i zabetonowanie kanału wentylacyjnego.

Każda z tych metod powinna być opracowana przez uprawnionego konstruktora.

Wysokość komina ponad dachem może zależeć również od kąta nachylenia dachu oraz rodzaju pokrycia dachowego lub przeszkody znajdującej się w odległości mniejszej niż 10 m. Konkretne przypadki wskazuje norma PN-89/B-10425: Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze) i zgodnie z nią należy postępować.

Według wskazanej normy wyloty kominowe należy wykonywać wg następujących zasad:

 • przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12° niezależnie od pokrycia, jak również przy dachach stromych o kącie większym niż 12°o pokryciu łatwozapalnym, na wysokość 0,60 m powyżej poziomu kalenicy.
 • przy niepalnych, niezapalnych i trudnozapalnych dachach stromych o kącie nachylenia większym niż 12°, na wysokość min. 0,30 m powyżej połaci i w odległości co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym do tej powierzchni.
 • przy usytuowaniu komina w promieniu 10 m od przeszkody (kalenicę należy traktować jak przeszkodę) lub w dachach wgłębionych wylot komina powinien znajdować się:
  a) co najmniej 0,3 m powyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej niż 1,5 m od tej przeszkody
  b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości większej niż 1,5 m i mniejszej niż 3 m od tej przeszkody
  c) ponad płaszczyznę wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody dla kominów położonych w odległości od 3m do 10m od tej przeszkody.

Przywołana norma zawiera również rysunki schematyczne przedstawiające opisane powyżej przypadki.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas

Budinpol

  Zobacz także

  Budinpol

  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty