Hurtownie materiałów budowlanych BUDINPOL

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wymogami nałożonymi na administratorów danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej w skrócie jako „dane”). Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Budinpol Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław, KRS: 0000073828, NIP: 895-16-88-307, numer REGON: 932101969, z którą można się skontaktować również poprzez pocztę elektroniczną: biuro@budinpol.com.pl.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: iod@budinpol.com.pl.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. Bezpośrednio od Państwa (np. w ramach formularza kontaktowego lub w ramach zawierania z Państwem umowy),
 2. Od podmiotu, który zawarł z Budinpol Sp. z o.o. umowę na Państwa rzecz,
 3. Od podmiotu, który jest Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą, z którym zawarliśmy umowę,
 4. Od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Budinpol Sp. z o.o., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Jakie dane przetwarzamy?

Budinpol Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe,
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line,
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Budinpol Sp. z o.o. (jeśli wyrażali Państwo wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące oferty i działalności Budinpol Sp. z o.o.,
 2. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem z Państwem umowy,
 3. w celu zawarcia przez Państwa i wykonania umowy z Budinpol Sp. z o.o.,
 4. w celu wykonania umowy zawartej z Budinpol Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 5. w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania umowy zawartej z podmiotem, którego są Państwo pracownikiem lub zleceniobiorcą i w imieniu, którego kontaktują się z Budinpol Sp. z o.o.,
 6. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Budinpol Sp. z o.o., np. wystawienia faktury lub rachunku,
 7. w celach marketingowych produktów i usług Budinpol Sp. z o.o. (jeśli wyrazili Państwo wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Budinpol Sp. z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z Budinpol Sp. z o.o.,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Budinpol Sp. z o.o. (np. wystawienie faktury),
 3. wyrażona przez Państwa zgoda,
 4. prawnie uzasadniony interes Budinpol Sp. z o.o.:
 • odpowiedź na Państwa zapytania,
 • marketing bezpośredni swoich produktów i usług, lub
 • wykonanie umowy zawartej z Budinpol Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot, lub
 • konieczność zapewnienia prawidłowego wykonywania umowy zawartej z podmiotem, którego są Państwo pracownikiem lub zleceniobiorcą i w imieniu którego kontaktują się z Budinpol Sp. z o.o.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe Przedsiębiorcom, z którymi Budinpol Sp. z o.o. współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci Firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Budinpol Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. W nawiązaniu do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Budinpol Sp. z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Jak cofnąć zgodę?

Jeżeli przetwarzamy wszystkie lub określone Państwa dane na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Budinpol Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Budinpol Sp. z o.o. jest legalne.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Budinpol Sp. z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Budinpol Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec Budinpol Sp. z o.o. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywania dokumentacji księgowej), dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Budinpol Sp. z o.o. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Budinpol Sp. z o.o.?

Właściwym organem nadzorczym w tej kwestii jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych. Wszelkie informacje na temat plików cookies mogą Państwo uzyskać w ramach Polityki Cookies.

Budinpol Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W tym konkretnym celu Budinpol Sp. z o.o. zaangażował do współpracy Specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonała pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty