Jesteśmy obok Ciebie

Nasza oferta obejmuje pełną gamę materiałów budowlanych. Zapraszamy do naszych oddziałów handlowych.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1.

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (wraz z dokumentami, o których w nim mowa) określa zakres i warunki wykonywania przez Budinpol sp. z o.o. usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. 2013r., poz. 1422 ze zm.). Korzystanie z Usług oraz ze Strony Internetowej wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Budinpol - Budinpol Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Traktatowa 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia‑Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000073828, numer NIP 8951688307, kapitał zakładowy w wysokości 1'904'000,00 PLN; Budinpol jako wiążący adres e-mail do kontaktów podaje następujący adres: biuro@budinpol.com.pl. Ewentualne inne dane do kontaktu z Budinpol podane są na Stronie Internetowej;

2) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług udostępnianych przez
Budinpol Sp. z o.o. za pośrednictwem Strony Internetowej;

3) Strona Internetowa - strona internetowa Budinpolu, znajdująca się pod adresem internetowym www.budinpol.com.pl, a także jej podstrony;

4) Usługi – usługi świadczone przez Budinpol na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną, wymienione w § 4 ust. 1 i rozwinięte w dalszej treści niniejszego Regulaminu;

5) Dane osobowe - dane, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).

§ 3.

Warunki dostępu do Usług

1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę ze Strony Internetowej konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:

1) dostęp do sieci Internet;

2) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies, JavaScript oraz Flash,

2. Warunkiem świadczenia Usługi wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 2) i 3) jest spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, a ponadto posiadanie aktywnego konta e-mail.

3. Dostęp do Strony Internetowej może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Budinpol nie daje gwarancji dostępu do Strony Internetowej, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Budinpol może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Strony Internetowej w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.

§ 4.

Rodzaje, istota i zakres Usług

1. Budinpol świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi:

1) udostępnianie stron i podstron Strony Internetowej;

2) przesyłanie Usługobiorcom informacji handlowej Budinpolu- Regulamin newslettera;

3) przesyłanie Usługobiorcom innych niż newsletter wiadomości e-mail, w szczególności w celu:

a) umożliwienia Usługobiorcom zadawania Budinpolowi pytań dotyczących technologii budowlanej i materiałów budowlanych („Porady fachowca”) Klauzula informacyjna formularza kontaktowego,

b) zawarcia i wykonania umów sprzedaży.

2. Usługa określona w § 4 ust. 1 pkt 1) polega na umieszczeniu Strony Internetowej
w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci mógł uzyskać dostęp do zawartości Strony Internetowej w dowolnym momencie.
Z usługi tej można korzystać anonimowo.

3. Budinpol może osadzać na Stronie Internetowej klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i podstronach Strony Internetowej umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo. Udostępnianie, przesyłanie i odtwarzanie klipów wideo oraz śledzenie ich odtwarzania odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności serwisu Youtube, które są dostępne na stronie internetowej http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

4. Usługa określona w § 4 ust. 1 pkt 2) polega na informowaniu Usługobiorców
o promocjach, poradach budowlanych, wydarzeniach branżowych, nowościach w ofercie handlowej Budinpolu poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Budinpol treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Treści te stanowią informację handlową przesyłaną drogą elektroniczną, a zapisując się do newslettera Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie ww. informacji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

5. Usługa określona w § 4 ust. 1 pkt 3) polega na umożliwieniu Usługobiorcom kontaktowania się z Budinpolem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). W szczególności wymieniane wiadomości e-mail mogą odnosić się do:

1) udzielania porad dotyczących technologii i materiałów budowlanych, instrukcji wykonania określonych robót budowlanych i okołobudowlanych, pomocy w wyborze najlepszej technologii lub materiału budowlanego etc. („Porady fachowca”), Klauzula informacyjna formularza kontaktowego,

2) negocjowania, zawierania i wykonywania umów sprzedaży lub realizacji praw
i obowiązków wynikających z zawartych umów.

Wymieniane wiadomości mogą zawierać informację handlową przesyłaną drogą elektroniczną. Wyraźna zgoda Usługobiorcy wyrażona przy formularzu kontaktowym umożliwia przesyłanie ww. informacji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

6. Usługi świadczone są na rzecz Usługobiorców bezpłatnie.

7. Usługobiorca w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Usługi, o której mowa
w ust. 1 pkt 2); Usługobiorca dokonuje tego, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie adresu e-mail Usługobiorcy
z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym wykonanie operacji.

§ 5.

Obowiązki Usługobiorców

1. Usługobiorca korzystając ze Strony Internetowej zobowiązany jest w szczególności do:

1) korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. Nr 126, poz. 1068 ze zm.);

2) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony Internetowej niezamówionej lub niechcianej informacji handlowej (spam);

3) korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Budinpolu;

4) korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także
z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania (wprowadzania do Internetu przy wykorzystaniu Usług) treści niezgodnych z prawem, niezależnie czy treść taka skierowana jest do indywidualnego odbiorcy czy do nieskonkretyzowanego grona odbiorców, w szczególności treści:

1) naruszających dobra osobiste osób trzecich,

2) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,

3) naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich,

4) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji,

5) dyskryminujących lub nawołujących do dyskryminacji na jakimkolwiek tle,

6) wzywających lub namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

3. Zakazane jest także dalsze przesyłanie osobom, które nie wyraziły na to zgody, informacji handlowej Budinpolu.

4. W razie naruszenia dowolnego postanowienia ust. 1 - 3 Budinpol jest uprawniony do:

1) wezwania Usługobiorcy do usunięcia niezgodnej z prawem treści,

2) usunięcia – bez wcześniejszego ostrzeżenia lub wezwania – niezgodnej z prawem treści,

3) zablokowaniu Usługobiorcy dostępu do Strony Internetowej lub innych Usług,

4) odmowy dalszego świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.

§ 6.

Prawa własności intelektualnej

1. Treść świadczonych Usług podlega ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.).

2. Usługobiorcy nie są uprawnieni do korzystania z treści świadczonych Usług w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią. W szczególności zabronione jest kopiowanie treści Usługi w całości lub w części lub udostępnianie tej treści podmiotom trzecim.

§ 7.

Dane osobowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest Budinpol Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-425), przy ul. Traktatowej 1.

2. Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie Świadczenia usług drogą elektroniczną;

b) przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe (za uprzednią zgodą) Regulaminu Newslettera oraz Klauzuli informacyjnej formularza kontaktowego

c) prowadzenia (za uprzednią zgodą) marketingu podmiotów współpracujących
z Administratorem danych, do czasu wycofania zgody;

d) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora danych na stronie serwisu Klauzula informacyjna formularza kontaktowego

e) obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;

f) analitycznym i statystycznym.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie,  w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: iod@budinpol.com.pl. Działanie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

4. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku
z powierzeniem przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Prawa osób, których dane dotyczą, o których mowa w Polityce Prywatności można realizować przesyłając żądanie na adres: iod@budinpol.com.pl.

6. Posiadają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Zakładce RODO dostępnej na stronie internetowej www.budinpol.com.pl/RODO

§ 8.

Informacja o przetwarzaniu plików cookies

1. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony Internetowej, może ona zapisywać niewielkie pliki cookies na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz uzyskiwać do nich dostęp.

2. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Usługobiorca zostaje powiadomiony przy pierwszym wejściu na Stronę Internetową.

3. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Usługobiorca wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.

4. Uznaje się, że wyłączenie informacji, o której mowa w ust. 2 stanowi wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie plików cookies.

5. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Usługobiorcy zależy od stosowanej przez Usługobiorcę przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Usługobiorca powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.

6. Stosowane przez Stronę Internetową cookies nie zawierają danych osobowych Usługobiorców.

7. Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

8. Polityka plików cookies znajduję się w Zakładce RODO Polityka cookies

§ 9.

Procedura reklamacyjna

1. Na niewłaściwe wykonywanie Usług Usługobiorca może złożyć reklamację do Budinpol.

2. Usługobiorca może składać reklamacje w związku z świadczeniem Usług w drodze:

1) elektronicznej - za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Budinpolu;

2) listownie – na podany powyżej adres siedziby Budinpolu.

3. W razie składania reklamacji w sposób wskazany w ust. 2 pkt 2) powyżej, Usługobiorca składający reklamację powinien – w celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji
i poinformowania o jej rozpoznaniu - podać adres e-mail do kontaktu z Usługobiorcą.

4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (najlepiej wraz z jego adresem
e-mail), opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W razie potrzeby, Usługobiorca powinien również dołączyć do reklamacji odpowiednie potwierdzenie zaistnienia okoliczności będących podstawą reklamacji (screeny, wiadomości e-mail, etc.).

5. Budinpol powinien rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6. Odpowiedź na reklamację Budinpol przesyła na podany przez Usługobiorcę adres. Przesłanie odpowiedzi na reklamację następuje za pośrednictwem takiego samego środka porozumiewania się (elektronicznie / listownie).

7. Nieuwzględnienie żądań Usługobiorcy nie wyłącza prawa do ich dochodzenia na drodze sądowej lub za pośrednictwem innych właściwych organów.

§ 10.

Język i prawo

1. Językiem obowiązującym w relacjach pomiędzy Budinpol a Usługobiorcami jest język polski.

2. Prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej jest prawem właściwym dla wszelkich stosunków łączących Budinpol i Usługobiorców, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Budinpol zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym terminie.

2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom poprzez ich umieszczenie na Stronie Internetowej i wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich udostępnienia.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

zamknij
Budinpol sp. z o.o. na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.