Jesteśmy obok Ciebie

Nasza oferta obejmuje pełną gamę materiałów budowlanych. Zapraszamy do naszych oddziałów handlowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05.2018r.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Budinpol Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu przy ul. Traktatowej 1, kod pocztowy 54-425, tel. 71 356 40 20, adres e-mail: biuro@budinpol.com.pl, strona: www.budinpol.com.pl , NIP 895-16-88-307, REGON 932101969, wpisany do KRS pod numerem 0000073828 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, kapitał zakładowy 1.904.000 zł, wpłacony w całości, zwany dalej „Administratorem”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@budinpol.com.pl

3. Dane osobowe podawane w systemie będą przetwarzane przez Administratora w celach:
1)  zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie   odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługo-dawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo;
2) przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);
3)  zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;
4) angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą;
5)  prowadzenia postępowań w zakresie zgodności;
6) zapewnienia bezpieczeństwa budynków i zakładów (w tym wideo monitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń).

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zaś od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO, tj:
1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/Pani żądanie – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 1);
2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 2), 5);
3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 3), 4), 6);

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego, księgowości oraz firmy - podwykonawcy usług przewozu towarów, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
    a)   posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;
    c)   wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jeśli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niż zgoda podstawie prawnej.

7. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
zamknij
Budinpol sp. z o.o. na tej stronie internetowej stosuje pliki cookies w celu realizacji usług. W tym miejscu znajduje się szczegółowa informacja dotycząca polityki plików cookies. Informujemy, że mogą Państwo zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i ww. polityką.